“Van strategie naar resultaat" in twee landen: P&C en BBC

De Nederlandse P&C-cyclus en de Vlaamse BBC. Wat zijn de verschillen? En wat kunnen we leren van elkaar?

   3 min.

“Van strategie naar resultaat" in twee landen: P&C en BBC

We spreken ongeveer dezelfde taal, zijn desondanks goede buren en maken graag grappen over elkaar. Daarmee zijn meteen alle gelijkenissen tussen Nederland en België gemaakt. De culturele verschillen vormen vaak de basis van die grappen over elkaar. Maar is er ook een kern van waarheid? Natuurlijk! Bij Pepperflow ervaren we de verschillen en overeenkomsten tot in de wortels van de software, want ook in gemeenteland zijn die verschillen zichtbaar. Van de Planning & Control-cyclus (P&C) in Nederland naar de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) in Vlaanderen: hoe verschilt de aanpak van de jaarlijkse financiële en beleidsmatige rapportering? En wat kunnen de landen leren van elkaar? Product Owner Edward Mauritz vertelt vanuit zijn ervaringen en bevindingen. 

Helemaal aan de basis van zowel de BBC en de P&C treffen we een gelijkenis. Meerdere malen per jaar trekken gemeenten en steden alles uit de kast om de beleidsrapporten op te stellen compleet met actuele cijfers en beleidsvoortgang. Tussentijds komen daar nog rapportages bij als de opvolgrapporten in Vlaanderen en tussenrapportages in Nederland. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is de verplichting tot periodiek rapporteren wettelijk vastgelegd in resp. de wet BBV  en het decreet Lokaal Bestuur in combinatie met onder meer ministeriële besluiten. In beide landen keren dezelfde vragen elk jaar terug: Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? Wat mag het kosten? Is het gelukt en waarom wel of niet? Welke acties gaan we ondernemen?

De P&C- en BBC-processen zijn omvangrijk en er zijn veel betrokken stakeholders binnen de organisatie die uit een kluwen informatie een degelijke rapportage moeten opstellen. Het mooiste moet daarna eigenlijk nog komen: hoe trekken we de lijn vanuit de begroting of het meerjarenplan door naar de praktijk? Hoe vertalen we de strategie naar concrete taken?

Strak kader vs. ruimte voor eigen inrichting
Het BBC-kader dat het decreet lokale besturen in Vlaanderen creëert is zowel in de aanpak als het resultaat vrij strak gereguleerd. Deze manier van werken is dan ook terug te vinden bij vrijwel elke gemeente in Vlaanderen. Zo is in Vlaanderen een beleidsrapport altijd ter herkennen aan de logische opbouw met een doelenboom bestaande uit vaste componenten: van strategische en beleidsdoelstellingen tot actieplannen, acties en projecten.

In Nederland is er meer ruimte voor een eigen indeling van de beleidsrapporten. Hoewel is voorgeschreven in welke frequentie de P&C-documenten minimaal moeten verschijnen en een overzicht met taakvelden (het equivalent van beleidsitems in Vlaanderen) niet mag ontbreken, ligt de vorm minder vast wat resulteert in grote verschillen tussen de rapportages van gemeenten. Dit is terug te zien in de uitvoering als verschillen in terminologie.

Eén structuur vs. aparte structuren voor financiën en beleid
Ook op financieel niveau zijn er verschillen. Waar in Nederland alle financiële boekingen vooral op een kostenplaats en kostensoort worden genoteerd, wordt in Vlaanderen elke boeking gekoppeld aan een sleutel van beleidsgerelateerde items, zoals actie, operationele doelstelling, algemene rekening, beleidsitem etc. De financiële structuur is dezelfde als de beleidsmatige structuur waardoor inhoud en financiën mooi samenvallen. Door deze integrale benadering, die veel elementen van projectmanagement bevat, is het voor een Vlaamse gemeente heel goed mogelijk beleid én financiën van boven naar beneden af te pellen en kan tot op niveau van acties (maatregelen in NL) zowel de stand van zaken als het bijbehorende financieel overzicht worden bekeken. De gemeenteraad of eventuele toezichthouders worden hiermee beter in staat gesteld te sturen op beleidsinhoud dan wanneer een het financieel overzicht op actieniveau zou ontbreken of een financiële controller eerst aan de slag moet om een verbinding te leggen tussen de financiële en beleidsmatige structuren. De verbinding tussen financiën en beleid stopt in Nederland vaak op het niveau van het programma wat maakt dat alleen op een wat hoger aggregatieniveau dan de maatregelen (equivalent van acties red.) direct te zien is wat de financiële gevolgen van beleid zijn.

PDCA, kwantitatief vs. kwalitatief
Bij Pepperflow vormt de PDCA-cyclus (ook wel bekend als de cirkel van Deming) de basis voor veel werkzaamheden. Door periodiek voortgang te monitoren en bij te sturen krijgen de P&C- en BBC-cyclus een gestructureerd karakter en stijgt de realisatiegraad van de strategische doelen. Voortgang wordt veelal gemonitord door het gebruik van indicatoren. Deze worden in beide landen intensief gebruikt, al wordt er doorgaans anders invulling aan gegeven.

In Nederland zie je dat voortgang voornamelijk op een kwalitatieve manier wordt vastgelegd. Met behulp van een tekstuele toelichting bij doelstellingen of maatregelen wordt de stand van zaken weergegeven. Stoplichtkleuren geven de toelichting op kwaliteit, tijd en geld letterlijk kleur. De Vlaamse besturen doen dit ook, maar kiezen vaker voor dat stapje verder. Kwantitatieve Indicatoren (zoals die in de ‘’gemeente- en stadsmonitor”) worden actief ingezet om het effect van beleid te meten. Wat is het effect van onze acties? Zien we dit effect terug in de indicatoren op de beleidsdoelen? De welbekende cijfers ondersteunen de toelichting op een actie, actieplan of beleidsdoelstelling en bevestigen of wel ontkrachten het verhaal. De integrale benadering van de BBC-structuur werkt drempelverlagend in het werken met kwantitatieve indicatoren.

Aantrekkelijke digitaal platform vs. PDF-boekwerk
Een ander opvallend verschil zijn de publicaties. Bij veel gemeenten in Nederland is het gebruikelijk om de jaarlijkse P&C-documenten op aantrekkelijke wijze te presenteren aan pers, Gemeenteraad en inwoners. Soms via eigen kanalen maar vaak ook via een speciaal daarvoor ontwikkeld online publicatieplatform (zoals de Begrotingsapp van Pepperflow)

Dit maakt het voor elke geïnteresseerde aanzienlijk eenvoudiger om informatie tot zich te nemen en vooral die informatie te bekijken waarnaar men op zoek is. Juist ook het transparanter maken van de doorgaans uitgebreide of ingewikkelde documenten als een begroting helpt de gemeenteraad bij het inzichtelijker maken van beleidsvoortgang, financiën, knelpunten en politieke afwegingen.

Het betrekken van de Raad gaat in Nederland zelfs nog een stap verder. Veel gemeenten organiseren dedicated werksessies met de Raad om de begroting te doorgronden. De nieuwe ontwikkelde Q&A-module van Pepperflow, als ware een schil om de Begrotingsapp met inlogmogelijkheden voor de Raad, maakt het zelfs mogelijk voor raadsleden om technische vragen direct digitaal in te dienen bij ambtenaren via Pepperflow.  

In Vlaanderen is de natuurlijk reflex om hier voorzichtiger mee om te gaan. Dat is begrijpelijk maar tegelijkertijd ook enigszins jammer, zeker gezien de beleidsmatige sturing die de BBC stimuleert. Een digitaal platform leent zich er uitstekend voor om uitgeplozen te worden door externe stakeholders. Met trots presenteerden onlangs de eerste Pepperflow klanten in Vlaanderen hun jaarrekening via de Begrotingsapp. Een opmaat naar meer?

Kansen en verbeteringen
Van strategie naar resultaat op verschillende manieren. Uiteindelijk komt veel toch neer op culturele verschillen. In Nederland ligt de focus gemiddeld gezien meer op het eindrapport en het strategische gedeelte van een doelenboom. Ook zijn gemeenten doorgaans groter dan in Vlaanderen, waar aldus een andere rolverdeling heerst tussen politiek en ambtenaren. In Vlaanderen is de focus op het eindrapport er ook maar ziet men Pepperflow ook als een dagdagelijks werkinstrument (projecten etc.) wat goed aansluit bij de wijze waarop Pepperflow altijd bedoeld was om ingezet te worden. In die zin voelen wij als Nederlandse organisatie ons helemaal thuis in Vlaanderen.

Feit blijft dat zowel de P&C-cyclus als de Beleids- en Beheerscyclus belangrijke processen zijn waar wij bij Pepperflow nog enkele verbeteringen herkennen. Gelukkig gaan in beide landen steeds meer gemeenten op van strategie naar resultaat. En daar dragen wij graag ons steentje aan bij!

Updates

“Pepperflow geeft ons een hoop inzicht in wat we doen, hoe we dat doen en waarom.”
  Klantverhalen 18 januari 2024

“Pepperflow geeft ons een hoop inzicht in wat we doen, hoe we dat doen en waarom.”

Projectmanagement bij gemeente Midden-Drenthe

Duurzaamheid en efficiëntie hand in hand, de voordelen van het delen van software-infrastructuur
  Blogs 24 februari 2023

Duurzaamheid en efficiëntie hand in hand, de voordelen van het delen van software-infrastructuur

Willem-Jan Jacobs over de duurzaamheidsvoordelen van multitenant SaaS

Wat zijn de trends op het gebied van Planning & Control? Wat kan een gemeente doen om grip te houden op strategische doelen? We vroegen het ChatGPT
  Nieuws 24 januari 2023

Wat zijn de trends op het gebied van Planning & Control? Wat kan een gemeente doen om grip te houden op strategische doelen? We vroegen het ChatGPT

Kan de slimme chatbot ChatGPT ook mee op het gebied van Planning & Control?

Jan Post: "Een effectieve en transparante P&C-cyclus verkleint de kloof tussen de overheid en de burger."
  Blogs 30 september 2022

Jan Post: "Een effectieve en transparante P&C-cyclus verkleint de kloof tussen de overheid en de burger."

Een transparante overheid leidt tot meer vertrouwen van de burger

"Pepperflow heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de optimalisering van onze P&C-cyclus"
  Klantverhalen 08 december 2021

"Pepperflow heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de optimalisering van onze P&C-cyclus"

Klantverhaal gemeente Doesburg

Pepperflow gaat samenwerking aan met DEAN
  Nieuws 01 oktober 2021

Pepperflow gaat samenwerking aan met DEAN

Samen op voor een betere wereld, met oog voor ICT, educatie en innovatie

"Pepperflow heeft onze P&C-cyclus een stuk lichter gemaakt"
  Klantverhalen 21 september 2021

"Pepperflow heeft onze P&C-cyclus een stuk lichter gemaakt"

Klantverhaal Gemeente Drimmelen

“Van strategie naar resultaat" in twee landen: P&C en BBC
  Blogs 23 juli 2021

“Van strategie naar resultaat" in twee landen: P&C en BBC

De Nederlandse P&C-cyclus en de Vlaamse BBC. Wat zijn de verschillen? En wat kunnen we leren van elkaar?

Stoeien met de jaarrekening
  Blogs 13 juli 2021

Stoeien met de jaarrekening

Is bij uw organisatie de jaarrekening soepel tot stand gekomen?

"Veel gemeenten doen weinig tegen cybercrime"
  Blogs 27 mei 2021

"Veel gemeenten doen weinig tegen cybercrime"

Grip op informatie en data wordt alsmaar belangrijker in het licht van recente incidenten bij gemeenten

"We zijn blij met onze keuze voor Pepperflow"
  Klantverhalen 18 februari 2021

"We zijn blij met onze keuze voor Pepperflow"

Klantverhaal gemeente Waalwijk

Terugblik: Pepperflow een jaar actief in Vlaanderen
  Nieuws 18 december 2020

Terugblik: Pepperflow een jaar actief in Vlaanderen

Hans Vandeweyer en Maurice van Dillen aan het woord

Pepperflow en BMC kondigen partnership aan
  Nieuws 26 november 2020

Pepperflow en BMC kondigen partnership aan

Officieel bekendgemaakt tijdens de Pepperflow Klantendag

"Werken met Pepperflow is altijd tweerichtingsverkeer"
  Klantverhalen 29 oktober 2020

"Werken met Pepperflow is altijd tweerichtingsverkeer"

Klantverhaal Gemeente Overbetuwe

Gemeente De Ronde Venen en Pepperflow bedenken bezuinigingsformat
  Klantverhalen 21 juli 2020

Gemeente De Ronde Venen en Pepperflow bedenken bezuinigingsformat

‘Alle mogelijkheden van een bezuinigingsopgave helder in beeld brengen? Dat kan met Pepperflow!’

Pepperflow neemt ETL-tooling van MyExports over
  Nieuws 02 juli 2020

Pepperflow neemt ETL-tooling van MyExports over

Pepperflow Connector komt volledig in eigen beheer

Pepperflow behaalt ISO27001 certificaat
  Nieuws 15 mei 2020

Pepperflow behaalt ISO27001 certificaat

"Een bijzonder leerzaam traject met een mooi eindresultaat"

"Pepperflow heeft onze verwachtingen echt overtroffen!"
  Klantverhalen 31 maart 2020

"Pepperflow heeft onze verwachtingen echt overtroffen!"

Klantverhaal Provincie Zeeland

Officieel: Pepperflow breidt uit naar Belgie
  Nieuws 20 december 2019

Officieel: Pepperflow breidt uit naar Belgie

Bezoek onze BE website!

Op de hoogte blijven?


Abonneer op de nieuwsbrief

Volg ons op LinkedIn