Verbijzonderde Interne ControleVerbijzonderde Interne Controle

(Verbijzonderde) Interne Controle

Beheers financiële processen en risico's met de module Interne Controle van Pepperflow

Overheidsinstanties hebben te maken met veel financiële processen, inclusief alle bijbehorende risico's. Het beheersen van die risico's en het uitvoeren van audits en controles aangaande de financiële processen wordt Interne Controle genoemd. Door Interne Controle kundig te organiseren beperkt u risico's en houd u grip op foutgevoelige processen. Met de module Interne Controle van Pepperflow realiseert u dit! Nieuwsgierig? Neem contact op! 

Aan de slag met Interne Controle

Interne Controle is een systematiek om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen en risico’s te beheersen ten aanzien van financiële processen. Als organisatie brengt u dit in de praktijk door een framework aan processen, risico’s en maatregelen op te stellen en deze te onderwerpen aan verschillende soorten controles en steekproeven. In samenwerking met de externe accountant ziet u erop toe dat deze systematiek in opzet, bestaan en werking volledig en juist is en dat risico’s beheerst worden.

Het gericht en georganiseerd uitvoeren van Interne Controle helpt uw organisatie processen gestroomlijnder te organiseren en op voorhand risico's te beperken en fouten te voorkomen. De term Verbijzonderde Interne Controle (VIC) houdt in dat een onafhankelijk persoon, binnen of buiten uw organisatie, deze Interne Controle uitvoert. 

Rechtmatigheid en procesbeheersing

Interne Controle is een steeds belangrijker wordend proces, ook voor uw gemeente, provincie of organisatie. Door grip te houden op Interne Controle borgt u dat er rechtmatig wordt omgegaan met (financiële) processen, zoals het verlenen van subsidies of het heffen van belastingen. U wilt dit proces immers goed aanpakken en in control zijn, zonder gedoe met lijstjes, additionele controles en onnodige risico's.

Naast het beheersen van uw processen krijgen gemeenten en provincies per 2021 ook te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Vanaf 2021 draagt het College van B&W of de Gedeputeerde Staten zelf verantwoording over de rechtmatigheidsverantwoording. Dit vraagt om adequate informatievoorziening en een ondersteunende tooling zodat u niet zelf opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.

(Verbijzonderde) Interne Controle met Pepperflow

Vanuit onze geschiedenis hebben wij bij Pepperflow veel ervaring met “control”. Om die reden hebben wij samen met onze klanten een module Interne Controle ontwikkeld om onze klanten daadwerkelijk te ontzorgen op het gebied van (Verbijzonderde) Interne Controle.

In Pepperflow kunt u niet alleen al uw informatie kwijt behorende aan uw Interne Controle, maar brengt u alle processen in kaart, noteert u de risico's en koppelt u maatregelen.  Op basis van controles en steekproeven krijgt u automatische scores en bedragen berekend zodat een gegronde conclusie getrokken kan worden. Pepperflow ondersteunt, digitaliseert en optimaliseert zo het gehele proces! 

Aan de hand van de PDCA-methode brengt u cyclisch de risico's in kaart, toetst u of deze geborgen zijn en controleert u de rechtmatigheid. De uitkomsten van dit jaar zijn dan meteen uw input voor het volgende jaar. Het systeem denkt met u mee! 

Met Pepperflow bent u in staat om het hele proces van Interne Controle op te stellen, uit te voeren en erover te rapporteren. Zo krijgt u grip op de zaak! Bovendien sluit dit proces naadloos aan op de financiële Planning & Control module en onze GRC-tooling voor risicobeheersing op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Ervaar de gemakken van onze module Interne Controle met onze brede functionaliteiten:

  • Stel eenvoudig uw auditplan op met hierin alle processen en relevante wet- en regelgeving
  • Maak gebruik van de al aanwezige templates en standaardmodellen van decentrale overheden
  • Voer risicoanalyses uit binnen processen met bijbehorende beheersmaatregelen en lijncontroles
  • Stel controleplannen op met bijbehorende planningen en verantwoordelijke personen
  • Voer geautomatiseerd verschillende soorten controles en steekproeven uit (Bijvoorbeeld systeemgerichte controles en gegevensgerichte controles)
  • Slimme workflows maken het eenvoudig om de informatie en controles bij de juiste medewerker uit te zetten en te controleren
  • Aan de hand van uw uitgevoerde controles en steekproeven kunnen scores en bedragen automatisch worden berekend
  • Op basis van alle controles en bevindingen, bent u in staat om met de software van Pepperflow eenvoudig rapportages te maken en een gedegen rechtmatigheidsverklaring af te geven!