Efficiënter werken
met de PDCA-cyclus

Een welbekend managementmodel, ook wel bekend als de (kwaliteits)cirkel van Deming. PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act. 

pdca-cyclus

Streven naar verbetering met de PDCA-cyclus

De PDCA-cyclus is een manier om gestructureerder te werken, voortgang te monitoren en verbetering te stimuleren. Het is tevens een beproefde methode om naast grootschalige projecten ook tussenstappen en deelprojecten te beheersen.  Subtaken zijn net zo belangrijk voor het eindresultaat. Aan de hand van PDCA kunt u medewerkers beter binden aan projecten en sneller en efficiënter bijsturen. Dit stimuleert leerprocessen, het geven van feedback en maakt het streven naar verbeteringen een integraal en breedgedragen proces.  Dit levert dan weer een grote bijdrage aan continuïteit, structuur en het behalen van doelen van uw organisatie! 


PDCA aan de basis

Plan, do, check act. Dat concept staat aan de basis van het werken met Pepperflow. Binnen al onze functionaliteiten is het cyclisch werken, controleren en verbeteren de motor voor alle processen. Zo stimuleert u verbetering, zijn plannen duidelijk en opvolgbaar, worden fouten gecorrigeerd en is verantwoordelijkheid helder. Meer weten over de functionaliteiten van Pepperflow? Klik dan op de button hieronder. 

De functionaliteiten van Pepperflow

PLAN DO CHECK ACT

Wat houdt PDCA in?

De hoofdfase binnen PDCA valt onder de P van Plan, ofwel het identificeren van een probleem of mogelijke verbetering, het maken van de planning en het vastellen van het gewenste eindresultaat. Wat is het probleem? Wie zijn er verantwoordelijk? Hoe gaan we dit probleem aanpakken? Wat is de planning? Wat is de doelstelling? Hoe maken we zaken SMART en meetbaar? Een goed uitgewerkt plan legt de basis voor een succesvol project. 

De C van Check draait om nakijken en evalueren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van KPI's of dashboards die in de planningsfase zijn opgesteld. Is het proces verlopen zoals gepland? Wat ging er goed? Wat ging er minder goed? Hebben we onze doelen bereikt? 

De D van Do staat voor de uitvoering. Na het maken van de plannen worden concrete acties uitgevoerd om een resultaat of verbetering na te streven.

De A van Act maakt de cirkel rond. Na de planning, uitvoering en evaluatie dient in deze fase kritisch gekeken te worden naar wat het proces heeft opgeleverd. Wat hebben we geleerd? Wat willen we hieruit meenemen naar de toekomst? Behaalde resultaten of verzamelde data worden bijvoorbeeld geïntegreerd in lopende processen of gestandaardiseerd toegepast voor toekomstige projecten.

PDCA met Pepperflow

Bij Pepperflow geloven we in de kracht en effectiviteit van deze methode. Daarom ligt de PDCA-methode ten grondslag aan veel onderdelen van onze software. Door middel van handige workflows kunnen betrokken medewerkers in Pepperflow gemakkelijk taken oppakken, afhandelen en de stand van zaken bijwerken. Medewerkers zien alleen de zaken die specifiek voor hun bedoeld zijn. Als leidinggevende overziet u het geheel. Zo creëert u draagvlak bij medewerkers en heeft u zelf het overzicht.

De PDCA-cyclus is een belangrijk basiselement bij het werken met Pepperflow. Of u nu uw Planning & Control-cyclus wil stroomlijnen of verantwoordelijkheden qua informatiebeveiliging wil verduidelijken, middels de PDCA-methode ontstaat er structuur en duidelijkheid. Door de cyclische werking worden medewerkers nauw betrokken bij het verwerken van continue verbeteringen binnen uw bedrijfsprocessen. Dankzij de structuur van Pepperflow helpt de PDCA-methode bij (het verbeteren van) tal van processen. Wil je updates uitvragen over budgetten, een deelproject of een grafiek? Alle mogelijke velden zijn in te vullen.

Door de PDCA stappen zorgvuldig te doorlopen wordt elk aspect van een project zorgvuldig aangepakt, wat fouten vermindert en de uitvoering ten goede komt. Een goed ingerichte PDCA-cyclus kan sterk bijdragen aan het behalen van de KPI's van jouw organisatie!

In 4 stappen werken aan verbetering, met Pepperflow. 

  • Plan - Aan elk plan ligt een duidelijke strategie ten grondslag, het liefst SMART geformuleerd. Denk eens aan de P&C-cyclus, het maken van een begroting of strategisch jaarplan bijvoorbeeld. Welke doelstellingen zijn er? Wat moet er verbeterd worden? Wat zijn de KPI's? 
  • Do - De kern van de uitvoering vindt hier plaats. Dit betekent ook de monitoring en het toetsen van de voortgang op indicatoren als tijd en geld. 
  • Check - Na de uitvoering volgt het controlemoment. Door de workflows in Pepperflow kunt u voortgang uitvragen over onderdelen, teksten, doelstellingen en meer. Door de verantwoordelijk medewerker een update verzoek te sturen, krijgt u helder inzichtelijk hoe de uitvoering is verlopen. De rapportages en dashboards die u opstelt met Pepperflow maken dit nog duidelijker.
  • Act - Door de workflows in Pepperflow maakt u de cirkel altijd weer rond. In deze fase draait het om reageren, bijsturen of innoveren. Is een verdere evaluatie nodig? Welke nieuwe doelen kunnen we ons stellen voor volgend jaar?

Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op voor een gesprek met één van onze specialisten!

Contact