Modules Pepperflow - Volledig in control, modulaire opbouwModules Pepperflow - Volledig in control, modulaire opbouw

Onze modules

Standaard of compleet geïntegreerd

Volledig in control: de modules van Pepperflow

Door de modulaire opbouw van Pepperflow krijgt u grip op al uw bedrijfsprocessen. U bepaalt zelf aan welke modules uw organisatie behoefte heeft. Naast onze oplossingen voor Planning & Control, GRC en PPM biedt Pepperflow een aanvullende reeks modules die de werksystematiek binnen uw organisatie verder kunnen stroomlijnen. Denk bijvoorbeeld aan de modules Capaciteit & Tijd schrijven, de individuele modules behorende bij de GRC-tool, de Vergadermodule en de Raadsomgeving. Groot voordeel: alle modules zijn geïntegreerd in één applicatie en werken naadloos met elkaar samen. 

Bekijk hieronder ons totaalaanbod aan modules.

Vragen? Interesse? Neem contact met ons op! 

Of lees het klantverhaal van de Gemeente Oost Gelre, die geïntegreerd met meerdere modules aan de slag ging! 

Digitaliseer uw P&C-cyclus

De module P&C van Pepperflow vormt de perfecte basis voor het digitaliseren van uw Planning & Control-cyclus. Geen gedoe meer met lijstjes, maar een centrale, digitale hub voor uw financiën en documenten. Met de module heeft u de mogelijkheid om als organisatie digitaal samen te werken aan diverse P&C documenten. Teksten, beleidsdoelen & bijbehorende activiteiten en financiën vanuit het financieel systeem worden samengebracht in een document. Door middel van workflows kan informatie worden verzameld en worden gebruikt voor de diverse documenten die u opstelt. Uitvragen via Word en Excel, knippen en plakken is hiermee verleden tijd! Naast de P&C documenten kunt u allerlei andere strategische documenten genereren en actualiseren in Pepperflow, denk bijvoorbeeld aan beleidsvisies, projectdocumenten of afdelingsplannen. 

Deze documenten vormen meestal het startpunt voor de daadwerkelijke uitvoering. Een krachtig kenmerk van Pepperflow is dat het juist ondersteunt ook in die uitvoering. De software maakt informatie transparant die nodig is om de uitvoering te monitoren en waar nodig de besluitvorming te ondersteunen om bij te sturen.

 • Geen gedoe meer met lijstjes, stapels papier en onoverzichtelijke Excelbestanden
 • Perfecte startpunt voor het digitaliseren van uw P&C-cyclus
 • Efficiënt samenwerken met collega's aan documenten
 • Krijg grip op uw P&C-documenten

Vertel me meer over de module Planning & Control!

Project Portfolio Management (PPM)

De module projectmatig werken biedt uw organisatie de mogelijkheid om het projectportfolio te digitaliseren. Dit betekent dat er een work-breakdown structure kan worden aangebracht van projecten, deelprojecten en onderliggende actielijsten om de concrete uitvoering inzichtelijk te maken. Over uw projectportfolio kunt u inzicht krijgen in kwaliteit, tijd en geld. De projectmanager heeft daarmee inzicht in planning, voortgang qua uitvoering en de kosten per project. Door middel van autorisaties wordt informatie gedoseerd aangeboden aan elke laag van uw organisatie.

De module projectmatig werken wordt in de praktijk veel gebruikt met de module capaciteit plannen & tijdschrijven om de inzetbaarheid van uw organisatie te spiegelen aan de lopende of komende projecten. Daarnaast is de module naadloos te integreren met uw P&C-cyclus waardoor informatie over projecten toegankelijk wordt waar wenselijk.  

Projecten opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter.

 • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
 • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
 • Planning van projecten overzichtelijk weergeven met GANTT-diagrammen 
 • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt

Vertel me meer over de module PPM!

GRC-tooling 

Governance, risk & compliance, beter bekend onder de afkorting GRC, is een parapluterm voor processen die samenhangen met informatiebeveiliging, privacy en wetgeving waar u als organisatie mee te maken heeft. De GRC-tool van Pepperflow geeft u een complete, digitale oplossing voor al uw processen en vraagstukken rondom deze thema's. 

Doordat de GRC-tool op maat is gemaakt, kunt u na een kort implementatietraject meteen aan de slag: werkzaamheden kunnen op een eenduidige manier uitgevraagd worden in geautomatiseerde workflows, zodat informatiebeveiliging en privacybescherming naadloos op elkaar aansluiten.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving is het belangrijk dat u in control en compliant bent. Wij geloven in een slimme, integrale oplossing waarmee u totale controle krijgt over processen, risico's, verbeteringen en voortgang om zo te voldoen aan deze uitdagingen. Met een digitale tool als Pepperflow borgt u alle zaken rondom GRC die er toe doen in uw organisatie, tezamen met uw team!

 • ISMS: Information Security Management System
  Een Information Security Management System (ISMS), behelst het totaalplaatje aan systematiek, maatregelen en afspraken om die informatieveiligheid te garanderen. Als CISO of FG beheerst u dit proces voor uw organisatie. Alles om te voldoen aan de belangrijkste normenkaders, ofwel (inter)nationale standaarden. Zo geraakt u als organisatie in control over verantwoordelijkheden, risico's en beleid. 

 • PMS: Privacy Management System
  Krijg digitaal grip op risico's en interne processen, stel DPIA's op, beheer registers en verwerkersovereenkomsten, voorkom datalekken en toets u uw beleid aan de AVG. 

  Vertel me meer over de GRC-tool van Pepperflow!

  Slim publiceren naar het Pepperflow Publicatieplatform

  Met de module Planning & Control kunt u digitaal samenwerken aan belangrijke documenten in uw P&C-cyclus en de voortgang uitvragen en monitoren. De planning & Control-cyclus inzichtelijk maken voor bijvoorbeeld gemeenteraad en inwoners is de volgende stap. Dat kan met het Pepperflow publicatieplatform! De "Begrotingsapp" is een digitaal publicatieplatform voor uw organisatie waarop u al uw P&C-documenten op een mooie manier kan tonen aan stakeholders. 

  • Digitaal stakeholders inzicht geven in uw P&C-cyclus
  • Onbeperkt zelfstandig documenten publiceren

  Vertel me meer over het Publicatieplatform!

  Capaciteit plannen en tijd schrijven

  Een belangrijk onderdeel van projectmatig werken is het grip houden op de beschikbare capaciteit en de tijdsspendering. Met de module Capaciteit en Tijd schrijven krijgt u inzicht in de beschikbare capaciteit die ingezet kan worden voor projecten en activiteiten, zowel op individueel- als op teamniveau. De geplande capaciteit kan per team of per (selectie van) projecten afgezet worden tegen de geschreven tijd. De module biedt uitgebreide mogelijkheden m.b.t. invoeren, goedkeuren, rapporteren van tijdgebonden informatie.  Zo krijgt u meer grip op de bedrijfsvoering van uw organisatie! 

  • Op projecten en activiteiten kunt u capaciteit ramen en direct de effecten zien op de resterende capaciteit
  • Uitgebreide mogelijkheden als invoeren, goedkeuren en rapporteren van tijdgebonden informatie zijn mogelijk
  • Kosten beter inzichtelijk

  Raadsomgeving (Q&A) 

  De Pepperflow raadsomgeving is een innovatieve nieuwe manier om gemeenteraadsleden meer te betrekken bij de P&C-cyclus. Dankzij mogelijkheden als het stellen van (technische) vragen en het plaatsen van memo's kunnen raadsleden snel hun weg vinden in bijvoorbeeld de begroting en de informatie uitvragen die zij nodig hebben. Zo wordt de voorbereiding van de raadsvergaderingen sneller, gestroomlijnder en digitaler vormgegeven! 

  • Digitaal raadsleden betrekken bij de P&C-cyclus
  • Raadsleden krijgen de optie om direct in het publicatieplatform van Pepperflow technische vragen in te dienen en memo's te plaatsen
  • Centraal overzicht voor fracties over alle vragen en memo's die zij hebben genoteerd
  • DE nieuwe, innovatieve stap voor de digitale P&C-cyclus

  Lees meer over de Raadsomgeving

  Module (Verbijzonderde) Interne Controle

  Binnen de paraplu GRC is Interne Controle een belangrijk element. Pepperflow biedt de ondersteuning die u hiervoor nodig heeft! 

  Overheidsinstanties hebben te maken met een breed scala aan processen, waaronder ook veel financiële processen, elk met hun eigen risico's.  Het beheersen van die risico's  en het uitvoeren van audits en controles aangaande de financiële processen wordt Interne Controle genoemd. Interne Controle is een systematiek om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen en risico’s te beheersen ten aanzien van financiële processen. Als organisatie brengt u dit in de praktijk door een framework aan processen, risico’s en maatregelen op te stellen en deze te onderwerpen aan verschillende soorten controles en steekproeven. In samenwerking met de externe accountant ziet u erop toe dat deze systematiek in opzet, bestaan en werking volledig en juist is en dat risico’s beheerst worden.

  Om dit te ondersteunen en te verwezenlijken biedt Pepperflow de module Interne Controle. Met deze module brengt u alle processen in kaart, noteert u de risico's en koppelt u maatregelen.  Op basis van controles en steekproeven krijgt u automatische scores en bedragen berekend zodat een gegronde conclusie getrokken kan worden. Dit alles voert u uit aan de hand van de PDCA-methode, zodat u ook voor de komende jaren een cyclische verbeterslag kan doorvoeren.

  Met Pepperflow optimaliseert en digitaliseert uw alle processen en acties op het gebied van (Verbijzonderde) Interne Controle!

  Vertel me meer over de module Interne Controle van Pepperflow!

  Digitaal vergaderen en de Vergaderapp

  Met de vergadermodule van Pepperflow kunt u al uw interne, maar ook openbare, vergaderingen voorbereiden en plannen. Maak live aantekeningen en houd grip op de langetermijnagenda. De integratie met modules als projectmatig werken en Planning & Control maakt dat u eenvoudig de stand van zaken kan controleren of taken kan toewijzen binnen de projecten.   

  Voor het papierloze vergaderen via telefoon of tablet biedt Pepperflow bovendien de app PepperMeeting voor nog meer vergadergemak. 

  • Efficiënt vergaderen met MT, collega's of raadsleden
  • Integratie met de andere modules de software van Pepperflow maakt het uitzetten van acties en planningen eenvoudig

   De PDCA-methode

   Bij Pepperflow ligt de PDCA-methode ten grondslag aan de basis van vele werkprocessen. Hoewel geen losse module, is de PDCA-methode wel degelijk een belangrijk element van het werken met Pepperflow. 

   • Krijg grip op projecten door KPI's en doelstellingen helder te maken
   • Monitor de uitvoering van grote en kleine projecten
   • Dankzij de slimme workflows kunt u eenvoudig informatie opvragen bij collega's over projecten, activiteiten of budgetten
   • Betrek medewerkers bij het streven naar verbetering
   • PDCA stimuleert verbeterprocessen, feedback en bereiken van gestelde doelen
   • Verbeterprocessen integraal en breedgedragen in uw organisatie

    Vertel me meer over PDCA 

    Pepperflow biedt nog veel meer opties en voordelen!

    • Volledige geschikt ook voor gebruik als kwaliteitsmanagement-tool.  Heeft u verbeterpunten uit een audit? Breng deze onder in Pepperflow en volg de uitvoering real-time. Eenvoudige verantwoording naar de directie en bewijslast voor uw certificeringen.  
    • Efficiënte workflows: door middel van een eenvoudige op te stellen updateverzoek kunt u teksten, projecten, activiteiten en budgetten bij de juiste personen uitvragen die op gebruiksvriendelijke manier de benodigde informatie kunnen bijwerken via een workflow.
    • Managementdashboards: door middel van handige filters en ‘pins’ eenvoudig managementinformatie genereren met één druk op de knop. 
    • Duidelijke opzet met autorisaties brengt alleen de relevante informatie bij uw medewerkers
    • Ondersteuning voor Single sign-on (SSO)
    • Ondersteuning voor two-factor authenticatie

    Digitaliseer uw P&C-cyclus

    De module P&C van Pepperflow vormt de perfecte basis voor het digitaliseren van uw Planning & Control-cyclus. Geen gedoe meer met lijstjes, maar een centrale, digitale hub voor uw financiën en documenten. Met de module heeft u de mogelijkheid om als organisatie digitaal samen te werken aan diverse P&C documenten. Teksten, beleidsdoelen & bijbehorende activiteiten en financiën vanuit het financieel systeem worden samengebracht in een document. Door middel van workflows kan informatie worden verzameld en worden gebruikt voor de diverse documenten die u opstelt. Uitvragen via Word en Excel, knippen en plakken is hiermee verleden tijd! Naast de P&C documenten kunt u allerlei andere strategische documenten genereren en actualiseren in Pepperflow, denk bijvoorbeeld aan beleidsvisies, projectdocumenten of afdelingsplannen. 

    Deze documenten vormen meestal het startpunt voor de daadwerkelijke uitvoering. Een krachtig kenmerk van Pepperflow is dat het juist ondersteunt ook in die uitvoering. De software maakt informatie transparant die nodig is om de uitvoering te monitoren en waar nodig de besluitvorming te ondersteunen om bij te sturen.

    • Geen gedoe meer met lijstjes, stapels papier en onoverzichtelijke Excelbestanden
    • Perfecte startpunt voor het digitaliseren van uw P&C-cyclus
    • Efficiënt samenwerken met collega's aan documenten
    • Krijg grip op uw P&C-documenten

    Vertel me meer over de module Planning & Control!

    Project Portfolio Management (PPM)

    De module projectmatig werken biedt uw organisatie de mogelijkheid om het projectportfolio te digitaliseren. Dit betekent dat er een work-breakdown structure kan worden aangebracht van projecten, deelprojecten en onderliggende actielijsten om de concrete uitvoering inzichtelijk te maken. Over uw projectportfolio kunt u inzicht krijgen in kwaliteit, tijd en geld. De projectmanager heeft daarmee inzicht in planning, voortgang qua uitvoering en de kosten per project. Door middel van autorisaties wordt informatie gedoseerd aangeboden aan elke laag van uw organisatie.

    De module projectmatig werken wordt in de praktijk veel gebruikt met de module capaciteit plannen & tijdschrijven om de inzetbaarheid van uw organisatie te spiegelen aan de lopende of komende projecten. Daarnaast is de module naadloos te integreren met uw P&C-cyclus waardoor informatie over projecten toegankelijk wordt waar wenselijk.  

    Projecten opzetten, aansturen en volgen wordt met Pepperflow een stuk efficiënter.

    • Een work-breakdown structure zorgt voor een duidelijke fasering van uw projecten, onderliggende projecten, deelprojecten en de daarbij horende interactieve actielijsten
    • Door middel van een koppeling met uw financieel systeem worden kosten in beeld gebracht
    • Planning van projecten overzichtelijk weergeven met GANTT-diagrammen 
    • Toedeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden maakt dat iedereen exact weet wat er van hem verwacht wordt

    Vertel me meer over de module PPM!

    GRC-tooling 

    Governance, risk & compliance, beter bekend onder de afkorting GRC, is een parapluterm voor processen die samenhangen met informatiebeveiliging, privacy en wetgeving waar u als organisatie mee te maken heeft. De GRC-tool van Pepperflow geeft u een complete, digitale oplossing voor al uw processen en vraagstukken rondom deze thema's. 

    Doordat de GRC-tool op maat is gemaakt, kunt u na een kort implementatietraject meteen aan de slag: werkzaamheden kunnen op een eenduidige manier uitgevraagd worden in geautomatiseerde workflows, zodat informatiebeveiliging en privacybescherming naadloos op elkaar aansluiten.

    Om te voldoen aan wet- en regelgeving is het belangrijk dat u in control en compliant bent. Wij geloven in een slimme, integrale oplossing waarmee u totale controle krijgt over processen, risico's, verbeteringen en voortgang om zo te voldoen aan deze uitdagingen. Met een digitale tool als Pepperflow borgt u alle zaken rondom GRC die er toe doen in uw organisatie, tezamen met uw team!

    • ISMS: Information Security Management System
     Een Information Security Management System (ISMS), behelst het totaalplaatje aan systematiek, maatregelen en afspraken om die informatieveiligheid te garanderen. Als CISO of FG beheerst u dit proces voor uw organisatie. Alles om te voldoen aan de belangrijkste normenkaders, ofwel (inter)nationale standaarden. Zo geraakt u als organisatie in control over verantwoordelijkheden, risico's en beleid. 

    • PMS: Privacy Management System
     Krijg digitaal grip op risico's en interne processen, stel DPIA's op, beheer registers en verwerkersovereenkomsten, voorkom datalekken en toets u uw beleid aan de AVG. 

     Vertel me meer over de GRC-tool van Pepperflow!

     Slim publiceren naar het Pepperflow Publicatieplatform

     Met de module Planning & Control kunt u digitaal samenwerken aan belangrijke documenten in uw P&C-cyclus en de voortgang uitvragen en monitoren. De planning & Control-cyclus inzichtelijk maken voor bijvoorbeeld gemeenteraad en inwoners is de volgende stap. Dat kan met het Pepperflow publicatieplatform! De "Begrotingsapp" is een digitaal publicatieplatform voor uw organisatie waarop u al uw P&C-documenten op een mooie manier kan tonen aan stakeholders. 

     • Digitaal stakeholders inzicht geven in uw P&C-cyclus
     • Onbeperkt zelfstandig documenten publiceren

     Vertel me meer over het Publicatieplatform!

     Capaciteit plannen en tijd schrijven

     Een belangrijk onderdeel van projectmatig werken is het grip houden op de beschikbare capaciteit en de tijdsspendering. Met de module Capaciteit en Tijd schrijven krijgt u inzicht in de beschikbare capaciteit die ingezet kan worden voor projecten en activiteiten, zowel op individueel- als op teamniveau. De geplande capaciteit kan per team of per (selectie van) projecten afgezet worden tegen de geschreven tijd. De module biedt uitgebreide mogelijkheden m.b.t. invoeren, goedkeuren, rapporteren van tijdgebonden informatie.  Zo krijgt u meer grip op de bedrijfsvoering van uw organisatie! 

     • Op projecten en activiteiten kunt u capaciteit ramen en direct de effecten zien op de resterende capaciteit
     • Uitgebreide mogelijkheden als invoeren, goedkeuren en rapporteren van tijdgebonden informatie zijn mogelijk
     • Kosten beter inzichtelijk

     Raadsomgeving (Q&A) 

     De Pepperflow raadsomgeving is een innovatieve nieuwe manier om gemeenteraadsleden meer te betrekken bij de P&C-cyclus. Dankzij mogelijkheden als het stellen van (technische) vragen en het plaatsen van memo's kunnen raadsleden snel hun weg vinden in bijvoorbeeld de begroting en de informatie uitvragen die zij nodig hebben. Zo wordt de voorbereiding van de raadsvergaderingen sneller, gestroomlijnder en digitaler vormgegeven! 

     • Digitaal raadsleden betrekken bij de P&C-cyclus
     • Raadsleden krijgen de optie om direct in het publicatieplatform van Pepperflow technische vragen in te dienen en memo's te plaatsen
     • Centraal overzicht voor fracties over alle vragen en memo's die zij hebben genoteerd
     • DE nieuwe, innovatieve stap voor de digitale P&C-cyclus

     Lees meer over de Raadsomgeving

     Module (Verbijzonderde) Interne Controle

     Binnen de paraplu GRC is Interne Controle een belangrijk element. Pepperflow biedt de ondersteuning die u hiervoor nodig heeft! 

     Overheidsinstanties hebben te maken met een breed scala aan processen, waaronder ook veel financiële processen, elk met hun eigen risico's.  Het beheersen van die risico's  en het uitvoeren van audits en controles aangaande de financiële processen wordt Interne Controle genoemd. Interne Controle is een systematiek om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen en risico’s te beheersen ten aanzien van financiële processen. Als organisatie brengt u dit in de praktijk door een framework aan processen, risico’s en maatregelen op te stellen en deze te onderwerpen aan verschillende soorten controles en steekproeven. In samenwerking met de externe accountant ziet u erop toe dat deze systematiek in opzet, bestaan en werking volledig en juist is en dat risico’s beheerst worden.

     Om dit te ondersteunen en te verwezenlijken biedt Pepperflow de module Interne Controle. Met deze module brengt u alle processen in kaart, noteert u de risico's en koppelt u maatregelen.  Op basis van controles en steekproeven krijgt u automatische scores en bedragen berekend zodat een gegronde conclusie getrokken kan worden. Dit alles voert u uit aan de hand van de PDCA-methode, zodat u ook voor de komende jaren een cyclische verbeterslag kan doorvoeren.

     Met Pepperflow optimaliseert en digitaliseert uw alle processen en acties op het gebied van (Verbijzonderde) Interne Controle!

     Vertel me meer over de module Interne Controle van Pepperflow!

     Digitaal vergaderen en de Vergaderapp

     Met de vergadermodule van Pepperflow kunt u al uw interne, maar ook openbare, vergaderingen voorbereiden en plannen. Maak live aantekeningen en houd grip op de langetermijnagenda. De integratie met modules als projectmatig werken en Planning & Control maakt dat u eenvoudig de stand van zaken kan controleren of taken kan toewijzen binnen de projecten.   

     Voor het papierloze vergaderen via telefoon of tablet biedt Pepperflow bovendien de app PepperMeeting voor nog meer vergadergemak. 

     • Efficiënt vergaderen met MT, collega's of raadsleden
     • Integratie met de andere modules de software van Pepperflow maakt het uitzetten van acties en planningen eenvoudig

      De PDCA-methode

      Bij Pepperflow ligt de PDCA-methode ten grondslag aan de basis van vele werkprocessen. Hoewel geen losse module, is de PDCA-methode wel degelijk een belangrijk element van het werken met Pepperflow. 

      • Krijg grip op projecten door KPI's en doelstellingen helder te maken
      • Monitor de uitvoering van grote en kleine projecten
      • Dankzij de slimme workflows kunt u eenvoudig informatie opvragen bij collega's over projecten, activiteiten of budgetten
      • Betrek medewerkers bij het streven naar verbetering
      • PDCA stimuleert verbeterprocessen, feedback en bereiken van gestelde doelen
      • Verbeterprocessen integraal en breedgedragen in uw organisatie

       Vertel me meer over PDCA 

       Pepperflow biedt nog veel meer opties en voordelen!

       • Volledige geschikt ook voor gebruik als kwaliteitsmanagement-tool.  Heeft u verbeterpunten uit een audit? Breng deze onder in Pepperflow en volg de uitvoering real-time. Eenvoudige verantwoording naar de directie en bewijslast voor uw certificeringen.  
       • Efficiënte workflows: door middel van een eenvoudige op te stellen updateverzoek kunt u teksten, projecten, activiteiten en budgetten bij de juiste personen uitvragen die op gebruiksvriendelijke manier de benodigde informatie kunnen bijwerken via een workflow.
       • Managementdashboards: door middel van handige filters en ‘pins’ eenvoudig managementinformatie genereren met één druk op de knop. 
       • Duidelijke opzet met autorisaties brengt alleen de relevante informatie bij uw medewerkers
       • Ondersteuning voor Single sign-on (SSO)
       • Ondersteuning voor two-factor authenticatie